Baneudvalget

Formand
Dan Frost
Mobil 40 14 31 91
E-mail: dan.frost@wanadoo.fr

Medlem
Kenneth Røpke
Mobil 40 94 11 29
E-mail: kr@a-fys.dk 

Medlem
Ove Nørgaard
Tlf. 66 14 75 66 / 40 19 19 16,
E-mail: on201@hotmail.com

Medlem
Johannes Ollerup Sall,
Tlf. 30 62 12 48.
E-mail: baneudvalg@ckaarhus.dk

Medlem
René Dupont
rene@mobri.dk

Medlem
Claus Rasmussen
clausr@stofanet.dk 

Medlem 
Ole Kjeldsen
olekjeldsen@mail.tele.dk

Medlem 
Michael Berling 
michaelberling@hotmail.com 

 

Funktionsbeskrivelse:

 • Udarbejde handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
 • Gennemføre de aktiviteter der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
 • Oplæg til målsætning
 • Aflægge skriftlig beretning på kongressen
 • Informere om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
 • Indkalde til og gennemføre relevante møder i henhold til forretningsordenen

Standardforretningsorden for alle udvalg:

 • udvalgets opgaver fremgår af DCUs love, samt bestyrelsens beskrivelse af overordnede funktioner, ansvar og kompetencer.
 • møder afholdes efter aftale i udvalget, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra minimum to udvalgsmedlemmer.
 • møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel.
 • at der til alle udvalgsmøder skal foreligge en dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til sekretariatet senest otte dage før mødet.
 • så vidt muligt bør dagsordenen indeholde beskrivelse af de emner, der skal behandles, samt være vedlagt relevante bilag.
 • udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne til stede.
 • udvalget har selvstændigt budgetansvar inden for de rammer, som fremgår af det seneste godkendte budget.
 • formanden for udvalget er ansvarlig for overholdelse af udvalgets budget.
 • når udvalget etablerer/ansøger om projekter, skal udvalget skriftligt præcisere projektets formål og økonomi.
 • udvalget skal udarbejde et beslutningsreferat der udsendes til udvalgets medlemmer, samt i kopi til sekretariatet inden 14 dage efter mødets afholdelse. Sekretariatet fremsender referatet til relevante personer.
 • hvis et udvalgsmøde afvikles som telefonmøde, skal der også udarbejdes beslutningsreferat.
 • al korrespondance som er relevant for DCU skal forefindes i kopi på DCUs sekretariat.