Udvalgets fælles mail: bmxudvalg@danskbmx.dk

bmxudvalg@danskbmx.dk

Formand
Hans Storm
hans.storm@danskbmx.dk
Tlf. 53 68 07 67

Medlem SJ repræsentant
Torben Ugleholdt
torben.ugleholdt@danskbmx.dk
Tlf. 30 75 47 12

Medlem J/F repræsentant
Hanne Feldt,
hanne.feldt@danskbmx.dk
Tlf. 50 94 11 16 


09.05.2017: Nyt medlem til udvalget søges. Læs mere om stillingen her.


BMX-repræsentant i Teknisk Kommission:
Brian Schmidt
brian.schmidt@danskbmx.dk
Tlf. 23 28 13 40


Funktionsbeskrivelse:

 • Udarbejde handlingsplaner og budgetter til bestyrelsen
 • Gennemføre de aktiviteter der er beskrevet i handlingsplaner og budgetter
 • Oplæg til målsætning
 • Aflægge skriftlig beretning på kongressen
 • Informere om udvalgets aktiviteter og økonomi til bestyrelsesmøder
 • Indkalde til og gennemføre relevante møder i henhold til forretningsordenen

Standardforretningsorden for alle udvalg:

 • udvalgets opgaver fremgår af DCUs love, samt bestyrelsens beskrivelse af overordnede funktioner, ansvar og kompetencer.
 • møder afholdes efter aftale i udvalget, når formanden finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra minimum to udvalgsmedlemmer.
 • møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel.
 • at der til alle udvalgsmøder skal foreligge en dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer samt i kopi til sekretariatet senest otte dage før mødet.
 • så vidt muligt bør dagsordenen indeholde beskrivelse af de emner, der skal behandles, samt være vedlagt relevante bilag.
 • udvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne til stede.
 • udvalget har selvstændigt budgetansvar inden for de rammer, som fremgår af det seneste godkendte budget.
 • formanden for udvalget er ansvarlig for overholdelse af udvalgets budget.
 • når udvalget etablerer/ansøger om projekter, skal udvalget skriftligt præcisere projektets formål og økonomi.
 • udvalget skal udarbejde et beslutningsreferat der udsendes til udvalgets medlemmer, samt i kopi til sekretariatet inden 14 dage efter mødets afholdelse. Sekretariatet fremsender referatet til relevante personer.
 • hvis et udvalgsmøde afvikles som telefonmøde, skal der også udarbejdes beslutningsreferat.
 • al korrespondance som er relevant for DCU skal forefindes i kopi på DCUs sekretariat.