Spor- og Naturudvalgets videnbank om Mountain bike spor byggeri

Forsikring af frivillige

Hvis du er med til at arrangere sporarbejde, bør du være opmærksom på de forsikringsforhold der gælder for frivilligt arbejde i klubber og foreninger.  

Helt grundlæggende kan du dog være med til at sikre, at ingen kommer til skade ved altid at sørge for:

  • God instruktion om det arbejde der skal foregå
  • Tænke igennem hvad der kan gå galt, og tage aktion på at forebygge det
  • Sørge for at alle der arbejder på sporene bruger behørigt sikkerhedsudstyr

Der skal altid tegnes arbejdsskadeforsikring når:

  • der ansættes lønnede medarbejdere (uanset hvor mange timer, der er tale om, og om det er for en afgrænset periode).
  • foreningen/organisationen har antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde (eksempelvis når en forening får ikke-medlemmer, f.eks. skoleelever, til at sælge mærker).
  • en forening beder medlemmer/frivillige udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde (eksempelvis et større kompliceret regnskabsarbejde, hvor man normalt ville ansætte lønnet arbejdskraft).

Der skal derimod ikke tegnes arbejdsskadeforsikring:

  • når frivillige/medlemmer af en forening, herunder bestyrelsesmedlemmer, kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter

BEMÆRK derfor, at frivillige der udfører sporarbejde for en almindelig cykelklub  således ikke udfører sædvanligt arbejde i henhold til foreningens vedtægter.

Man bør derfor enten stifte en forening hvis formål det er at bygge spor, alternativt tage sporbyggeriet med i foreningens formål i vedtægterne.

Når frivillige udfører opgaver for frivillige sociale foreninger og organisationer, vil man normalt ikke være omfattet af foreningens eller organisationens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring.

Er du i tvivl så tjek altid med din klub's juridiske rådgiver, og se mere om forsikring på frivillig.dk

Sørg som frivillig selv for:

  • Ansvarsforsikring
  • Ulykkesforsikring