ATK-B&U-træner

Det overordnede mål med ATK B&U træneruddannelsen o. 3x1 dags moduler

Er at give deltagerne en forståelse for de forhold der understøtter det aldersrelaterede træningskoncept (ATK) således deltagerne inspireres til de nødvendige tiltag som klubben og trænerne kan gennemføre for at organisere, motivere samt udvikle og fastholde børn og unge i klubberne.

Deltagerne får viden og indsigt i børn og unges fysiske udvikling og den betydning det har for en hensigtsmæssig planlægning af trænings- og relaterede indsatsområder.

Deltagerne får viden om og forståelse for hvad det optimale træningsmiljø er og derved en forståelse for hvad der styrer og påvirker træneren samt børn og unge.

Deltagerne får viden om og forståelse for betydningen af værdier i klubben og derigennem udvikling og vedligeholdelse af trivsel og motivationen og derved en forståelse af hvad selvværd og selvtillid er, samt hvordan dette kan plejes.

Deltagerne opnår en indsigt i de forhold som indvirker på børn og unges mestringsforventninger og derigennem en forståelse for, hvor vigtig en trinvis udvikling er i forhold til at kunne udvikle og bevare motivationen og FLOW’et i den daglige træning.

Deltagerne opnår en indsigt og forståelse for hvilket træneransvar der virker godt i de forskellige arenaspecifikke trænersituationer der er behov for i klubbens træningsmiljø samt hvilken kommunikation som understøtter selvværdet og selvtilliden, den trinvise udvikling og den gode kontakt til forældre samt andre trænerindsatser.  

Målsætning med modul 1
Der er på dette modul særlig fokus på, at deltagerne forstår hvilke værdier som ATK konceptet er baseret på og dermed hvilket træningsmiljø som er det optimale og dermed hvilke indsatsområder der skal arbejdes indenfor. Dermed lægges der op til hvilke trænerindsatser som er vigtige. 

Deltagerne bliver i stand til at kunne vurdere, hvilke ændrings- og udviklingstiltag trænerne må gennemføre for at håndtere ATK træningen i klubben.
Derfor opnår deltagerne en forståelse for børns fysiske udvikling og hvad den påvirkes af. Årsagen til at ATK træningen bliver gennemført giver nu mening på et andet niveau.
Deltagerne opnår ligeledes en forståelse for betydning af værdierne i forhold til klubmiljøets træningsrammer og samspillet med klubledelsen, trænere og forældre og den deraf følgende trivsel, motivation og træningsglæde hos børn og unge.

Indhold på modul 1:

1 lektion

Definitioner på et talent og et godt træningsmiljø

2 lektioner

Værdier, talenthus og talentudvikling

3 lektioner

Børns fysiske udvikling

3 lektioner

ATK træningsmiljøet

 

Målsætning med modul 2
Der er på dette modul særlig fokus på, at deltagerne forstår hvilke faktorer der ligger til grund for børn og unges trivsel, selvværd og selvtillid.

Deltagerne lærer om børn og unges mentale udvikling og identitetsdannelse og derved kan træneren bedre begynde at forstå baggrunden for børnenes behov for trivsel, accept og forståelse, selvværd samt ros og anerkendelse o.a.

Deltagerne lærer om børn og unges motivation, herunder lærer deltagerne om børn og unges motivationsorienteringer, mestringsforventninger, selvværd og selvtillid. Derigennem forstår træneren bedre børn og unges forskellige handlemønstre.

Deltagerne får en viden om og forståelse for børns og unges kompetence udvikling, således de bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre træningen efter tankerne i ATK.

Deltagerne får viden om de faktorer som indvirker på børn og unges trivsel og motivation i forskellige overgangssituationer – eks. klubskifte, fra en ungdomsklasse til en anden til den næste og konkurrencesituationen.

Indhold på modul 2:

2 lektioner

Den mentale udvikling og identitetsdannelse

1 lektion

Motivationsorienteringer 

4 lektioner

Trivsel, selvværd og selvtillid i relation til mestringsforventninger og motivation

1 lektion

Kompetenceudviking, træningsplanlægning og FLOW

1 lektion

Håndtering af overgange

 

Målsætning med modul 3
Der er på dette modul særlig fokus på trænerrollen, træneransvaret og trænerens kommunikation i de arenaspecifikke situationer, men også kommunikationen med forældre er i fokus.

Deltagerne lærer om hvilket ansvar en ATK B&U træner skal kunne håndtere og derved kan deltagerne efter uddannelsen gennemfører den trinvise udvikling. 

Deltagerne får viden om forskellige arenaspecifikke kommunikationsmåder og træner disse således, at de efter dette modul både kan vurdere hvilken kommunikation der skal gennemføres og også i et vist omgang kan gennemføre den. 

Deltagerne arbejder med praktiske øvelser og ATK film og træner derved anvendelsen af ATK i praksis.

Deltagerne får viden om og en vis forståelse for hvad der er den optimale ernæring for børn og unges vækst og aktivitet.

1 lektion

Trænerroller og træneransvar

3 lektioner

Arenaspecifik kommunikation

2 lektioner

Kost og ernæring

3 lektioner

ATK film og træning