Trafik Official

Ved spørgsmål til/ønsker om at deltage på uddannelseskurser i efteråret 2016, rettes henvendelse til DCU's kontor. Kontakt Danmarks Cykle Union, dcu@dcu-cykling.dk

Der er få krav som skal opfyldes for at deltage på Trafik Official Uddannelsen:

·       Du skal være 21 år gammel
·       Du skal være i besiddelse af et kørekort
·       Du skal have gennemført dokumenteret førstehjælp inden for de seneste tre år. Kan også erhverves efterfølgende, men TO bevis udstedes ikke inden du har førstehjælpsbevis.
·       Du skal være medlem af en Forening, organiseret under DIF

 

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.
OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 1 - Varighed 30 minutter

Lektionens navn:
Formålet med uddannelsen samt den overordnede opgave som trafikofficials

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten være:
• Orienteret om formålet om uddannelsen
• Orienteret om opgaven som trafikofficials
• Orienteret om moral og pligtopfyldelse i funktionen

Lærer
Lektionen forestås af en instruktør fra Dansk idrætsforbund og en polititjenestemand

Indhold
Vi gennemgår:
• Indholdet af uddannelsen
• De enkelte elementer i opgaven som trafikofficials
• Moral og pligtopfyldelse

Gennemførelse
• Lektionen gennemføres som klasseundervisning.
• Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen

Hjælpemidler
Slides, PowerPoint, tavle, video

Bemærkninger
Ideen med lektionen er, at give kursisten en forståelse af formålet med uddannelsen samt om opgaven som trafikofficials, herunder forståelsen for moralen og pligtopfyldelsen som sådanne.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 2 - Varighed 45 minutter

Lektionens navn:
Ansvar og kompetence

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten dokumentere kendskab til:
• Tilladelsessystemet, der knytter sig til større civile idrætsarrangementer
• Beføjelser til trafikregulering
• Andre trafikanternes forpligtigelser ved trafikregulering

Resultatet er tilfredsstillende når kursisten har gennemført lektionen og har bestået en multipli-choice prøve.

Lærer
Lektionen forestås af en polititjenestemand

Indhold
Vi gennemgår:
• Tilladelse til cykelløb
• PM tilladelse til trafikregulering
• Beføjelser til trafikregulering
- politiet
- forsvarets og beredskabsstyrelsens personel
- militære styrkers bevægelser
- hjemmeværnets personel, herunder POKMP
- militære styrkers bevægelser
- civile arrangementer
- trafikofficials
- civile arrangementer
- civile (færdselsuheld mv.)
• Andre trafikanternes forpligtigelser ved trafikregulering

Gennemførelse
• Lektionen gennemføres som klasseundervisning
• Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten meddrages i undervisningen

Kontrol
Lektionen afsluttes med en multipli-choice prøve

Hjælpemidler
Slides, PowerPoint, tavle

Henvisninger
- Færdselsloven
- Justitsministeriets skrivelser
- Forsvarets- og Hjemmeværnets bestemmelser
- Beredskabsstyrelsens bestemmelser

Bemærkninger
Ideen med denne lektion er, at give kursisten det fornødne kendskab til de regler, der knytter sig til det at afvikle et større idrætsarrangement som fx politiets tilladelse, beføjelser til trafikregulering, politiets trafikregulering, forsvarets- og Hjemmeværnets trafikregulering, trafikofficials trafikregulering, civiles trafikregulering samt andre trafikanters forpligtigelser overfor sådanne.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 3 - Varighed 45 minutter

Lektionens navn:
Adfærd og påklædning (trafikpsykologi)

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten være:
• orienteret om andre trafikanters adfærd i trafikken
• orienteret om betydningen af egene handlinger, adfærd og påklædning
• orienteret om hvorledes disse ”uheldige” situationer tackles.

Lærer
Lektionen forestås af en ekstern underviser (trafikpsykolog)

Indhold
Vi gennemgår
• [tilgår senere]

Gennemførelse
• Lektionen gennemføres som klasseundervisning
• Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen

Hjælpemidler
Video, PowerPoint,

Bemærkninger
Ideen med denne lektion er at give kursisten en forståelse for, hvilken betydning ens egne handlinger, adfærd og påklædning har på omgivelserne og på andre trafikanter.
Desuden skal lektionen give kursisten forståelsen af, hvorfor andre trafikanter, der i dagligdagen normalt opfører sig som almindelige fornuftige mennesker, pludselig opfører sig uhensigtsmæssigt og irrationelt når de er trafikanter, samt om hvorledes kursisten kan ”tackle” sådanne situationer.

Der vil med fordel kunne udleveres materiale (uddrag af bøger, avisartikler mv.) som kursisten skal have læst inden kurset.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 4 - Varighed 45 minutter

Lektionens navn:
Samspil med Hjemmeværnet og politiet (motorcyklister mv.)

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten være:
• Orienteret om hvorledes Hjemmeværnet’s politikompagnier (HJVPO) er organiseret
• Orienteret om hvorledes HJVPO tilrettelægger indsatsen under et større idrætsarrangement
• Orienteret om politiet, herunder færdselspolitiets motorcykler (mc’er) tilrettelæggelse af indsatsen og hvorledes mc’erne arbejder under et cykelløb

Lærer
Lektionen forestås af en polititjenestemand med kendskab til HJVPO

Indhold
Vi gennemgår:
• HJVPO organisering
• HJVPO praktiske tilrettelæggelse af indsatsen under et større idrætsarrangement
• HJVPO praktiske afvikling af indsatsen under et større idrætsarrangement
• Politiets praktiske tilrettelæggelse af indsatsen under et større idrætsarrangement
• Mc’ernes praktiske tilrettelæggelse af indsatsen under et større idrætsarrangement
• Mc’ernes praktiske afvikling af et større eller mindre cykelløb

Gennemførelse
• Lektionen gennemføres som klasseundervisning.
• Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen

Hjælpemidler
Slides, PowerPoint, tavle, terrænbord

Bemærkninger
Ideen med lektionen er at give kursisten en forståelse af, hvorledes HJVPO og færdselspolitiets mc’er tilrettelægger indsatsen under et større idrætsarrangement, herunder hvorledes mc’erne arbejder under et cykelløb

------------------------------------------------------

Lektion nummer 5 - Varighed 135 minutter/3 lektioner

Lektionens navn:
Trafikregulering, teori
Regelgrundlaget (love, bekendtgørelser, cirkulære mv.)

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten være:
- orienteret om det relevante lovgrundlag
- orienteret om andre aktørers roller i trafikreguleringen
- orienteret om ”det at regulere trafik” og andre praktiske forhold i forbindelse med trafikregulering
- orienteret om egen og andres sikkerhed
- orienteret om og kunne anvende relevant radiomateriel fra Hjemmeværnet og politiet

Lærer
Lektionen forestås af en polititjenestemand

Indhold
Vi gennemgår:
- færdslen i hverdagen
- færdslens tæthed
- vejenes beskaffenhed
- sikkerhedsmæssig og glidende afvikling af trafikken
- færdselsregulerende foranstaltninger
- færdselstavler
- lyssignaler – reguler aldrig i aktivt lyskryds (alt rødt)
- stribeafmærkning
- politiets fysiske tilstedeværelse
- hensigtsmæssig placering på kørebanen
- dagslys og mørke
- afløsning på posten
- tegngivning – klare, tydelige og rolige bevægelser (trafikanterne skal kunne nå at følge med)
- vis autoritet
- udrykningskøretøjer
- overblik
– andre trafikanter
- nøgle til styreskabe hos vagthavende
- Hjemmeværnets og politiets relevante radiomateriel
- Hjemmeværnets og politiets relevante radioprocedure

Gennemførelse
• Lektionen gennemføres som klasseundervisning
• Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen
• I lektionen indlægges øvelser

Kontrol
Instruktøren stiller løbende mundtlige kontrolspørgsmål. Der indlægges kontroløvelser.

Hjælpemidler
Trafikreguleringsudstyr, whiteboardtavle, OHP, Hjemmeværnets- og politiets relevante radiomateriel.

Henvisninger
- færdselslovens §§ 4, 9 og 89
- jm.s bkg. nr. 519 af 040790
- vejafmærkningsbekendtgørelsen
- HJV- HPOF kap 6
- HJV 14-13
- HKVBST 123-001
- HJVK kr. af 210198
- Evt. nye skrivelser vedr. bemyndigelse til trafikofficials.
- Hjemmeværnets og politiets interne bestemmelser vedr. radiomateriel og radioprocedure

Bemærkninger
Ideen med lektionen er, at give kursisten det fornødne teoretiske grundlag for trafikregulering forud for den praktiske trafikreguleringslektion, herunder kunne anvende Hjemmeværnets og politiets relevante radiomateriel.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 6 - Varighed 180 minutter/4 lektioner

Lektionens navn:
Trafikregulering praktik

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten:
• have demonstreret færdigheder i praktisk trafikregulering

Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten har gennemført trafikreguleringsøvelser et antal gange på hvert øvelsessted og på alle øvelsessteder er vurderet egnet.

Lærer
Lektionen gennemføres af 4-5 polititjenestemænd

Indhold
Vi øver:
• Briefing / debriefing
• Praktisk trafikregulering

Gennemførelse
Lektionen gennemføres som en praktisk trafikreguleringsøvelse, hvor kursisterne inddeles i grupper af max. 5 kursister.

Der udvælges det fornødne antal lysregulerede vejkryds, hvori grupperne øver.
Grupperne skifter mellem de enkelte vejkryds.
I hver vejkryds er en polititjenestemand, der er ansvarlig for øvelsen.

Kontrol
Hver kursist skal vurderes af hver af de ansvarlige polititjenestemænd.
Kursisten skal vurderes egnet på alle øvelsessteder.

Hjælpemidler
Vejkryds, trafikreguleringsudstyr, praktisk beklædning, transportmidler, patruljebiler/motorcykler, mobiltelefoner/politiradioer

Bemærkninger
Ideen med lektioner er, at give kursisten det fornødne grundlag og erfaring i praktisk trafikregulering. Kursisten skal vurderes egnet af 4-5 polititjenestemænd.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 7 - Varighed 45 minutter

Lektionens navn:
Når ulykken er sket – hvad så?

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten dokumentere kendskab til:
• de regler og procedure, der skal følges ved større eller mindre uheld, som opstår under trafikafviklingen af et idrætsarrangement.

Resultatet er tilfredsstillende når kursisten har gennemført lektionen og har bestået en multipli-choice prøve.

Det forudsættes, at kursisten har gennemført og bestået et grundkursus i førstehjælp inden for de sidste 3 år forud for gennemførelsen af lektionen

Lærer
Lektionen [kan] forestås af en polititjenestemand

Indhold
Vi gennemgår:
• straffelovens § (undlader at hjælpe)
• straffelovens / retsplejelovens § (vidnepligt)
• standse ulykken, afspærring, hjælpe
• psykisk førstehjælp
• standse- eller fortsætte et evt. cykelløb
• alarmering
• underretning – HJVPO, politi, DIF, andre
• indberetning

Gennemførelse
• lektionen gennemføres som klasseundervisning
• lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen

Kontrol
Lektionen afsluttes med en multipli-choice prøve.

Hjælpemidler
Slides, PowerPoint, video

Bemærkninger
Ideen med lektionen er, at give kursisten det fornødne kendskab til, hvorledes uheldssituationer, der opstår i forbindelse med trafikafviklingen af et større idrætsarrangement, skal håndtere.

-----------------------------------------------------

Lektion nummer 8 - Varighed 45 minutter

Lektionens navn:
Forsikrings- og erstatningsregler

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten være:
• orienteret om de forsikrings- og erstatningsregler, der knytter sig til funktionen som trafikofficials

Lærer
Lektionen forestås af en forsikringsjurist (Dansk Idrætsforbund)

Indhold
Vi gennemgår:
• relevante forsikrings og erstatningsregler

Gennemførelse
• lektionen gennemføres som klasseundervisning
• lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen

Hjælpemidler
>Slides, PowerPoint, tavle, uddelingskopier

Bemærkninger
Ideen med lektionen er at give kursisten en grundlæggende viden om de forsikrings- og erstatningsregler der kan være relevant i forbindelse med funktionen som trafikofficials

Der vil med fordel kunne udleveres materiale (uddrag af kommenterede lærerbøger, love og regler mv.) som kursisten skal have læst inden kurset.

------------------------------------------------------

Lektion nummer 9 - Varighed 45 minutter

Lektionens navn
Dansk Idrætsforbunds organisation, struktur, interne regler og procedure

Målbeskrivelse
Ved lektionens afslutning skal kursisten være:
• orienteret om Dansk idrætsforbunds organisation, struktur, interne regler og procedure mv.

Lærer
Lektionen forestås af en medarbejder fra Dansk Idrætsforbund

Indhold
Vi gennemgår:
• [tilgår senere]

Gennemførelse
• lektionen gennemføres som klasseundervisning
• lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen

Hjælpemidler
Slides, PowerPoint, tavle, video, uddelingskopier

Bemærkninger
Ideen med lektionen er at give kursisten en grundlæggende viden om DIF’s organisation, struktur, interne regler og procedure mv.